Jelenlegi hely

Tudnivalók az óvodai beiratkozásról

A gyermek harmadik életévének betöltését követően járhat óvodába. Az óvodai ellátás igénybe vétele a gyermek öt éves koráig nem kötelező, azonban ezt követően, az óvodai nevelési év első napjától (minden év szeptember 1-jétől) kezdődően, legalább napi 4 órában óvodába kell járnia.

A gyereket az óvodába jelentkezés vagy átvétel útján lehet felvenni. A szülő azonban az óvodai nevelési év alatt bármikor kérheti a gyermek óvodába történő felvételét, vagy egy másik óvodába történő átvételét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni vagy átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülő dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodai felvételről hozott döntést a szülőkkel írásban is közölni kell, amely ellen a közléstől (vagy a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül felülbírálati kérelemmel lehet élni.

Az ötéves életkort betöltött gyerekek óvodai felvételi kérelmét a gyermek lakóhelye körzetében található óvoda nem utasíthatja el. Ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét, a gyermek lakóhelye szerinti óvoda nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, illetve annak a gyermeknek a felvételét, aki jogosult a napközbeni ellátásra, vagy felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

Az új köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény) által bevezetett változások 2014. szeptemberétől:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szabályozás először tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2011-ben születtek és 2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

FONTOS! 2009. január 1-től megszűnt az a szabály, mely szerint gyermekgondozási támogatást (GYET) igénybe vevő szülő gyermeke csak napi 5 órát lehet az óvodában, tehát ezentúl teljes napra elhelyezhetők.

Forrás: http://www.noefon.hu/

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Partnereink